සදහම් පොත් පියස

/සදහම් පොත් පියස
සදහම් පොත් පියස 2017-10-20T00:27:26+00:00

මෙහි අැතුලත් කොට අැත්තේ අඹන්පොල ඤණවිජය ස්වාමින් වහන්සේ විසින් දේශිත ධර්ම දේශනාවන් ඇසුරෙන්
ධර්ම දානය පිණිස ම සකසන ලද සදහම් ග‍්‍රන්ථයන් ය.

මෙහි අැත්තේ අන්තර්ජාල සංස්කරණයන් පමණක් වන අතර මුද්‍රණය කොට ධර්ම දානය සඳහා ලබා දීමට අවශ්‍ය නම්
අප හා සම්බන්ධ වී මුද්‍රණය සදහා සැකසූ පිටපත
ලබා ගත හැකි ය.

Noble Path Dhamma Service
info@noblepath.net
+94716816816